sandra_rimskaya (sandra_rimskaya) wrote,
sandra_rimskaya
sandra_rimskaya

Categories:

Symbolika orlů a orlic Olomouce - Симболика oрлов и oрлиц (отредактировано)

Оригинал взят у martin_prince в Symbolika orlů a orlic Olomouce - Симболика oрлов и oрлиц (отредактировано)

Město v České republice, kde se nejvíce nachází orlů a orlic je zřejmě Olomouc. Snad na každém rohu centra města najdeme orla či orlici. Vyskytuje se v různých formách provedení. Většinou se jedná o klasický znak – reliéf. Najdeme však i provedení plně plastické, či znaky ve vitráží okem.  Mnohokrát je zastoupena moravská orlice na fasádách či štítech různých domů. Rovněž jsem našel několik orlů jako domovní znamení či označení jednotlivých staveb.
Город в Чехии -  чешской Республике, где больше всего находится орлов и орлиц, по-видимому, Оломоуц.  На каждом угле центра города найдете орла или орлицу.
Существуют в разных формах выполнения. Большей частью это классический знак – рельеф. Найдете однако и выполнение вполне пластичное, или знаки в глазах витражей. Многократно есть представленная Моравская орлица на фасадах или щитах разнообразных домов. Я также нашел несколько орлов, когда они в гербе или в домовом обозначении, или обозначение одиночных сооружений.


„Obsypána“ orlicemi a orly je nejvíce olomoucká radnice [1].

Больше всего" обсыпанная" орлицами и орлами оломоуцкая ратуша ( здание городского самоуправл.)[ 1].


   Východní strana radnice: zde je umístěna renesanční lodžie (vznikla přestavbou v letech 1601-1607) a je zde vytesáno sedm zemských znaků korunních zemí Habsburské monarchie [1-1]. Na prvním místě v řadě znaků je původní Habsburský orel [1-2], který byl však po vzniku republiky v roce 1918 místními nacionalisty otesán do nepříliš vzhledné podoby. Na konci řady pak najdeme moravskou [1-3] a slezskou orlici [1-4]. Pod tyto znaky byla přidána další moravská orlice v trochu pozměněné podobě. Nad portálem vchodu do sálu radnice najdeme ještě jednu malou orlici bez bližšího určení [1-5]. Znaky jsou provedeny z pískovce. Zajímavé je také to, že znak s českým lvem je otočen obráceně  [1-6] a znak Horních Rakous je nezvykle kombinován se znakem Babenberků – vévodství Rakousko [1-7].
Восточная сторона ратуши: здесь размещена ренессансная лоджия ( реконструкция в г. 1601- 1607) и здесь высечено семь земных знаков Коронных стран Габсбургской монархии [ 1 - 1]. В первом месте по счету знаков есть исходный Габсбургскый орёл [ 1 - 2], который был г. 1918 после возникновения Республики осечен местными националистами в нехороший вид.  На конце ряды потом находим Моравскую [ 1 - 3] и орлицу Силезии [ 1 - 4]. Под эти знаки была прибавлена следующая Моравская орлица, в другом виде. Над порталом входа в зал ратуши найдём ещё одну маленькую орлицу, без близшего назначения [ 1 - 5]. Знаки  сделаны из песчаника. Интересные также то, что знак с чешским львом поворачивается  наоборот [ 1 - 6] и знак Горных Ракоус есть непривычно комбированный с гербом Бабенберков – Герцогство Австрии [ 1 - 7].


Severní strana radnice: zde najdeme moravskou orlici nad orlojem  [1-8] v oválném štítu a další moravskou orlici ve starším provedení z období vlády Marie Terezie – orlice má na prsou štít s řetězem a iniciálami F.M.T. (Franciscus Maria Teresia) nalezneme uprostřed stavby  [1-9].
Северная сторона ратуши: здесь найдём Моравскую орлицу над Куранты [ 1 - 8] (основание слова Куранты есть на чешском яз.: Орол - Орлой - Орол-ой)
в овальный фронтоне. И другая Моравская Орлица в старом проведении из периода правления Марии Терезии – у Орлици  на груди щит с цепями инициалами  Ф.М.Т. . (Fранцисцус Мариа Тересиа). Найдём в посередине сооружения [ 1 - 9].
Západní strana radnice: zde je 7 pískovcových znaků a všechny obsahují orlici. Tentokrát ale nejsou tyto orlice čistě moravské (šachovnicové) ale pouze stylizované  [1-10].
Западная сторона ратуши: здесь есть 7 песчаниковых знаков и все содержат Орлицу. На этот раз нет этих Орлиц чисто Моравских (шахматночных) только все стилизованные [ 1 - 10].Jižní strana radnice: zde se na první pohled nenachází žádná orlice. Je to však pouze zdání. Zajdeme-li do kaple [2] v prvním patře radnice, najdeme zde vitrážové okno kaple s ještě původním nezničeným habsburským orlem s Řádem zlatého rouna a císařskou korunou. Orel se nachází pod vyobrazením císaře Rudolfa I. Habsburského.

Южная сторона ратуши: здесь с первого взгляда нет никакой Орлицы. Это однако всего видимость. Зайдём в капеллу [ 2] на первый этаж ратуши, найдём здесь витражное окно капеллы с ещё оригинальным  габсбургским Орлом с Орденом золотого руна и Императорской короной.  Орёл  находится под изображением Императора Рудольфа I. Габсбургского.

Další moravské orlice najdeme ještě uvnitř radnice na vitráži  [3] dveří a výmalbě lunet v obřadním sále radnice.
Следующая Моравская Орлица находим также внутри ратуши на витраже [ 3] дверей и живописи люнет в актовым зале ратуши.

Zaniklý rakouský orel byl ještě umístěn na už neexistující strážnici  [A] na západní straně radnice a další spolu se slunečními hodinami na rohu jižní a západní hrany radnice [B].
Исчезнувший австрийский Орёл был ещё размещен на уже несуществующей Гауптвахте [ A] на западной части ратуши и следующий Орёл, вместе с солнечными часами на угле южной и западной части ратуши. [B]


 Na Horním náměstí kromě radnice najdeme další stavbu s moravskou orlicí. Nachází se na budově Krajinské lékárny [4]. Na dobových fotografiích zde bylo plastik více, zachovala se však jen rohová orlice [C].
На Верхней площади (Xорни намйести) кроме ратуши найдём следующую композицию с Моравской  Орлицой. Она находится на здании Краеведческой аптеки [ 4]. На древних снимках здесь было скульптур более, сохранилась однако лишь угловая Орлица. [C].
 Petrášův palác – vchodový portál [D] erb panského rodu Petrášů z roku 1717 – dnes Národní památkový ústav Olomouc. Na poměrně bohatém erbu rodu Patrášů najdeme kromě jiného na velkém čtvrceném štítu ve dvou polích polovinu orlice. Původně je orlice černá na zlatém podkladu.
Петрашув дворец – входной портал [ D] герб дворянского рода Петраш из года 1717 – сегодня Народный памятковый  институт Оломоуц. На относительно богатом гербе рода Пераши найдём, кроме прочего, на большом квартованном щите в двух полях половину Орлице. Оригинально Орлица была чёрная на золотом грунте.


   Na Ceasarově kašně v rohu náměstí u kavárny Mahler drží symbolická postava řeky Moravy [5] štít se znakem Moravy [5-1], druhá postava představuje řeku Dunaj a drží štít Dolních Rakous – štít s pěti orlicemi [5-2].
На водоёме с фонтаном Цаесара, в углу площади у кафетерия Махлер держит символическая персона реки Морава [ 5] щит с гербом Моравии [ 5 - 1], вторая персона представляет реку Дунай и держит щит Нижних Ракоус (Австрии) – щит с пятью Орлицами [ 5 - 2]. Na začátku Riegrovy ulice [6] je zajímavě provedena plastika moravské orlice. Její barevné provedení je šachovnicově červeno-bílé. Dojdeme-li na konec Riegrovy ulice ústící na náměstí Národních hrdinů, najdeme na rohovém domu další pěkně provedenou orlici [7]. Pokračujeme-li dále po třídě Svobody směrem k tržnici, tak torzo znaku rakouského orla uvidíme na budově [8] okresního soudu (za Habsburské monarchie to býval rovněž okresní soud s vazební věznicí, jehož stavba byla dokončena r.1902 architektem Alexandrem von Wielemannsem). Hned za křižovatkou pak zůstal pozůstatek opevnění – tzv. Terezská brána [9]. Na portálu brány, vedle dalších vojenských plastik, se nachází krásně provedený tereiánský orel. Naproti Terezské brány stojí Moravské reálné gamnázium se znakem Řádu německých rytířů, na němž najdeme rovněž v děleném znaku orlice. A opět zajímavost – na středovém štítku najdeme orlici místo orla a ta má na prsou dynastický znak Habsbursko-Lotrinský. [10]  Dále se dostáváme k městské tržnici a ve štítech budovy tržnice najdeme opět moravskou orlici [11].
В начале улици Риегровы [ 6] интересно произведена пластика Моравской Орлицы. Её цветовое оформление есть шахматное красно-белое. Дойдём лишь на конец  улици Риегрова,  выходившей на Площадь национальных героев, найдём на углу дома следующую хорошенько выполненную Орлицу [ 7]. Пойдём ещё больше по Классе свободы по курсу на  рынок, увидим на здании Районного суда, торс знака Австрийского Орла.[ 8]  (за Габсбугской монархии это бывал и Районный суд с тюрьмой предварительного заключения,  постройка которого была завершена г.1902 архитектором Александром фон Виелеманнсом.  За перекрестком потом остался остаток укрепления – так наз. Терезская ворота [ 9]. На портале воров, в близости  военных скульптур,  находится красиво выполненный Терезианский Орёл. Навстречу Терезских ворот стоит Моравская реальная гимназия с гербом Ордена немецких рыцарей, на нём также разделенный признак Орлици. И опять интересное – на центральном щитке найдём Орлицу место Орла и у ней на груди династический знак Габсбургско- Лотринский. [ 10] Ещё больше получаем на Городском рыноке и в щитах здания рынка находится опять Моравская Орлица [ 11].


  Cestou Berzučovými sady narazíme u Parkánových zahrad opět na znak moravské orlice  [12]. Po příchodu na Václavské náměstí s Dómem sv. Václava najdeme uvnitř náhrobky přemyslovských knížat Václava a Břetislava se štíty s moravskými orlicemi [13]. Náhrobek pochází z roku 1603. Uvnitř Dómu na spodní straně kůru [14] i na fasádě  [15] lze pak objevit další orlice bez bližšího určení. Ulicí Wurmovou se dostaneme na biskupské náměstí s Tereziánkou zbrojnicí. Ve štítu této zbrojnice ja spolu s vojenskými atributy zpodobněn tereziánský orel  [16]. Na druhé straně zbrojnice v ulici Křižkovského se několik moravských znaků nachází na budově Filosofické fakulty UP [17]. Pokračováním cesty na Žerotínské náměstí najdeme krásně provedenou zlacením moravskou orlici ve znaku v Purkrabské ulici  [18] na budově UP (bývalé Žerotínovy či Purkrabská kasárna). Kapucínskou uličkou projdeme kolem domu, který má nad dveřmi umístěného neidentifikovatelného dravce  [19]. Odtud sejdeme na Dolní náměstí k renesančnímu Hauenschildovu paláci. Jeden ze zbrojnošů nad vchodovým portálem drží štít se znakem Moravy [20]. Na rohovém válcovém arkýři jsou pak opět provedeny plasticky orlice [21]. Tímto výčtem zpodobnění orlů a orlic bych uzavřel historické centrum Olomouce.
Путём Садами Безруча (парк)  встретим у Паркановых цветников опять знак Моравской орлици [ 12]. После прихода на  Вацлавскую Площадь с Кафедралным собором св. Вацлава, найдём  внутри надгробные камни Премысловских князей Вацлава и Бретислава,  с щитами с Моравскими Орлицами [ 13]. Надгробный камень исходит из году 1603. Внутри Кафедрального собора, также на нижней стороне коры [ 14] и на фасаде [ 15] возможно потом обнаружить следующие Орлицы без близшего назначения. По улице Вурмова мы поступим на Епископскую площадь с Терезианским складом оружия.  В щите этого Арзенала есть наряду военные атрибуты изображен Терезианский Орёл [ 16]. С другой стороны Арсенала - склада оружия, в улице Крижковского находится несколько Моравских знаков на здании Философского факультета Университета Палацкого [ 17]. Продолжением пути на Жєротинскую площадь найдём красиво выполненную, золотую Моравскую орлицу в знаке, находится  в Пуркрабской улице [ 18] на здании Университета Палацкого (бывшие Жєротиновы или Пуркрабские казармы). Капуцинским переулком пойдём около дома, у которого над дверями неопознанный хищник [ 19]. Отсюда сойдем на Нижний площадь к ренессансному Хауенсхилдову дворцу. Здесь один из оруженосецев держит над входным порталом  щит с гербом Моравии [ 20]. На угловом цилиндрическом аркере являются потом опять выполненные пластические Орлицы [ 21]. Этим я бы закрыл исторический центр Оломоуца.

Nyní k dalším plastikám či zpodobněním orlů a orlic v Olomouci:
- budova obchodního domu Senimo – moravská orlice ve štítech  [22],

- budova ZŠ na tř. Spojenců, moravská orlice ve štítu  [23] s iniciálami F.M.T.,

- obytný dům Dolní Hejčínská 21, domovní znamení v podobě černé orlice [24],

- bývalá kasárna Prokopa Holého u Baumaxu, neurčitá orlice [25],

- masokombinát na ulici Hamerské, znak moravské orlice [26] s iniciálami F.M.T.,

- budova na Vídeňské ulici, stylizovaná moravská orlice [27],

- škola na ulici 8. května – tzv. Komenium, štít budovy se znakem moravské orlice [28] s iniciálami F.M.T.,

- Litovelská brána při vchodu do Čechova parku z ulice Palackého, dvě plastiky samostatných orlic [29] pocházející původně z Františkovy brány,

- fasáda panelového domu ulic Jánského a Lužické, nově provedena moravská orlice [30] s podsvícením [30-1] a na druhé straně domu polovina orlice.

- znak Leopolda I., reliéfní deska z roku 1663 sejmutá ze zbourané Dolní brány, uložena ve sbírkách VMO [31].

- Francouzská žerďová orlice – kořistní trofeje vytesané na reliéfní desce sejmuté ze zbořené Františkovy brány, uložena ve sbírkách VMO [32].

- Kostel sv.Mořice – dvě vitrážová okna u oltáře. Vlevo vyobrazena scéna převzetí vlády Františkem Josefem I. od Ferdinanda Dobrotivého  [33], vpravo vyobrazen  Habsburský znak [34] nad Františkem Josefem I. v korunovačním rouchu, uprostřed hlavní chrámové lodi dveře s koženou tapetou a vyobrazením znaku s orlem  [35] bez bližšího časového určení,

- Václavské náměstí – portál služebního vchodu Arcidiecézního muzea [36], dle vzhledu „slezská orlice“ s náprsním děleným štítkem a korunou, datována 1709,

- Vídeňská ulice, štít budovy naproti vchodu do Smetanových sadů – orlice s náprsním štítkem s iniciálami F.M.T. [37],

- Oficiální Olomoucký znak a městský prapor – moravská orlice [38] na modrém štítu s písmeny S.P.Q.O. (Senatus Populusque Olomouciensis – senát a lid olomoucký),

- pomalu mizící poklopy městské kanalizace [39] s vyobrazením moravské orlice,

- novodobé umění v Olomouci [40].

Теперь ещё к одним пластикам, или изображениям Орлов и Орлиц в Оломоуце:

- здание торгового дома Сенимо – Моравская Орлица в щите [ 22],

- здание школы на проспекте Союзников, Моравская орлица в щите [ 23] с инициалами Ф.М.Т .,

- жилой дом на улице Нижная Хейчинска 21, герб с видом чёрной Орлици [ 24],

- бывшая казарма Прокопа Холехо у Баумаxу, неопределённая Орлица [ 25],

- мясокомбинат на улице Хамерская, знак Моравской Орлицы [ 26] с инициалами Ф.М.Т .

- здание на Венской улице, стилизированная Моравская Орлица [ 27],

- школа на улице 8. мая – ток наз. Комениум, щит здания с гербом Моравской орлицы [ 28] с инициалами   Ф.М.Т .,

- Литовелска брана при входе в Чеховых садов - парка из улице Палацкехо, две пластиковые особых Орлиц [ 29]  первоначально из Франтишковы браны,

- фасад панельного дома на улице Йанскехо и Лужицке, вновь произведена Моравская Орлица [ 30] с подсветкой [ 30 - 1] и на другой стороне дома половина Орлицы.

- знак Леопольда первого, рельефная доска из года 1663, снята из разрушенной Нижней бороны, заложена в сбор ВМО (музей) [ 31].

-Французская жердная Орлица – трофеи высеченные в рельефной доске, снята сз разрушенных Франтишковых ворот, заложена в сбор ВМО (музей)

- костёл святого Морица – два витражных окна у алтаря. Влево изображена сцена взятие правления Франц Йозефом первым  от Фердинанда Добротивого [ 33], вправо изображен Хабсбугский знак [ 34] над Франц Йозефом первым  в Коронационной одежде, в среди Головного храмового пролёта дверь с кожанной обой и изображение знака с Орлом [ 35] без близшего временного назначения,

- Вацлавская площадь – портал служебного входа Архиепископского музея [ 36], по виде „силзская орлица" с нагрудным разделённым щитком и короной, датированная г. 1709,

- Венская улица, щит здания навстречу входу в Сметановых садов - парка – Орлица с нагрудной щитком инициалами Ф.М.Т . [ 37],

- официальный Оломоуцкий знак и Городской флаг – Моравская Орлица [ 38] на голубом щите с буквами ес пе кве о . (Сенатус Популусквуе Оломоуциенсис – сенат и народ оломоуцкий),

- помалу исчезающие крышки городской канализации [ 39] с изображением Моравской Орлицы,

- модерное искусство в Оломоуце -  лазер шоу [ 40].


 Je docela možné, že jsem všechny orly a orlice nezachytil. Přesto je to docela slušná sbírka a případnému zájemci jsem snad dal tip na zajímavý poznávací výlet do Olomouce.
Вполне совсем возможно, что всех  Орлов и Орлиц не записал.  Но и это вполне приличная сборка и возможному охотнику  возможно дал  совет на интересную познавательную поездку в Оломоуц.
 .


Text a fotografie použity od pana Jana Juny http://www.historickeprapory.cz/?p=2915
překlad do ruštiny: Martin Prince, korektury hrubých chyb: Margarita.

Tags: Война 1853-1903 гг
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 3 comments