sandra_rimskaya (sandra_rimskaya) wrote,
sandra_rimskaya
sandra_rimskaya

Category:

CO VĚDĚL 2. prosinec 1848 František Josef ?? _ ЧТО ЗНАЛ 2. декабря 1848 Франц Йосиф ??

Оригинал взят у martin_prince в CO VĚDĚL 2. prosinec 1848 František Josef ?? _ ЧТО ЗНАЛ 2. декабря 1848 Франц Йосиф ??
...přicházela Rudá revoluce
...приходила Красная революция

 
    Ráno tohoto dne se ve vznešených prostorách Arcibiskupského paláce odehrála historická událost a radikální změna. Další popis ale svěřme dobovému tisku:  "Z rána dne 2. prosince r. 1848, pevnost Olomoucká, obyčejně klidná, přioděla se zvláštní tvářnosti; po ulicích panoval neobyčejný ruch, a zrak a pozornost všech obráceny byly k rezidenci císařské, kam ze všech stran sjížděli se členové císařské rodiny, jakož i veškeré dvořanstvo, pak ministři a jiní vysocí hodnostáři civilní i vojenští, byvše na osmou hodinu ranní ke dvoru obesláni. Císař Ferdinand usednuv na místo připravené, vytáhl spis a četl: „Důležité příčiny přiměly nás k neodvolatelnému rozhodnutí, vzdáti se koruny císařské a to ve prospěch našeho milovaného synovce, pana arciknížete Františka Josefa, jehož jsme za plnoletého byli prohlásili...” A ještě několik slov samotného Ferdinanda I.:  „... po zralé úvaze a s přesvědčením o nevyhnutelné nutnosti tohoto kroku (velké a rozsáhlé proměny naší státní formy) jsme dospěli k rozhodnutí slavnostně se zříci rakouské císařské koruny... Kéž Vám Všemohoucí opět vrátí vnitřní klid, dovede pomýlené k povinnostem a oklamané k pravému poznání... Císařem se stal rozhodnější a mnohem méně tolerantní, nekompromisní mladík František Josef. Jeho strýc Ferdinand si po abdikaci zapsal do deníku: „Na to jsme se já i moje žena zúčastnili mše svaté v kapli arcibiskupské residence. Pak jsme si s mou milou ženou sbalili naše věci...“

  УтроM этого дня, в благородных просторах Архиепископского дворца (Арцибискупскы палац)сыграло историческое событие и радикальная смена. Следующее описание в древном прессе:  "Из рана дня 2. декабря г. 1848, Крепкость Оломоуцкая, обычно мирная, приодела  вотдельным видом; по улицах княжествовал необыкновенное оживление, и зрение и внимание всех обращенные были к Резиденции императорской, куда съезжались члены Императорской семьи, так  как какое - либо дворанство, потом министры и высокие сановники гражданские и военные, в восем часов утренних, к двор вызвати. Император Фердинанд присяд к месту готовому, вытянул сочинение и читал: „Важные причины заставить нас к безотзывному заключении, сдаться Короны Императорской а то в пользу нашего любимого племянника, господина князя Франц Йосефа (Франтишка Йосефа), которого являемся за совершеннолетного были провозгласили... " А еще несколько слов самого Фердинанда I.:  „... по зрелом рассуждении и при убеждении о неотвратимой необходимости этого шага ((большое и масштабные превравщение нашей (чешской) государственной формы)) мы приходили к решению прзднично  отречься Австрийской Императорской Короны... Хоть бы Вам Всемогучий опять воротил внутренного покоя, приведущего порочных к обязательствам и обманутых к правому познание..." Императором стал  менее толерантный, бескомпромиссный парень Франц Иосиф. Его дядя Фердинанд себе по Абдикации написал в дневник: „На то (потом) я и мои женщина причастны к богослужении священного в капелли Архиепископской резиденции. Потом я и моя миленькая женщина сложили наше имущество..."
http://olomoucky.rej.cz/clanky/historie/666-na-olomoucky-2-prosinec-1848-frantisek-josef-nikdy-nezapomnelFoto a část textu: http://olomoucky.rej.cz/clanky/historie/666-na-olomoucky-2-prosinec-1848-frantisek-josef-nikdy-nezapomnel

Tags: Мартин
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 7 comments