sandra_rimskaya (sandra_rimskaya) wrote,
sandra_rimskaya
sandra_rimskaya

Categories:

Vodní pevnost OLOMOUC 2. část - Водная Крепость ОЛОМОУЦ 2. часть

Оригинал взят у martin_prince в Vodní pevnost OLOMOUC 2. část - Водная Крепость ОЛОМОУЦ 2. часть
http://martin-prince.livejournal.com/22699.html   1.část   1.часть

Pojďme kousek za město, do batohu si vezměme svačinu a pití a tradáá, trochu výše, abychom z místa zvaného Svatý Kopeček měli celé město Olomouc a jeho okolí „jako na dlani“.  Uvidíme ji,  krásku, přesně takto:

Давайте немного за город, в рюкзак возьмите, полдник и напитки и традааа, немного выше, чтобы мы из места с названием Святой Копечек   (Холмик) увидели целый город Оломоуц и его окрестности „как на ладони“. Увидим, красавицу, точно следующим образом:
pohled na město Olomouc od přibližného místa fortu
вид на город Оломоуц от приближенной места форта...a opačný poled z Olomouce na Svatý Kopeček a místo fortu - za kostelem na pravo - na horizontu
...и противоположный вид из города Оломоуц на Святой Копечек (Холмик), и место форта - за костёлом справа


Jako malý chlapec jsem sem rád jezdíval na výlety s rodiči, protože na Svatém Kopečku je krásný kostel (o tom napíšu později také) a hlavně ZOO – zvířata a mnoho atrakcí. Naposledy jsem zde byl loni v létě 2014 na kole... uff, bylo to do kopce („Prince, že bys nám stárnul?“). Kousek od ZOO, přes les, přímo u vysílací věže v Radíkově se nachází výletní restaurace s možností ubytování a ze dveří hotelu je to ke vstupu do fortu nějakých 300 kroků pěšky.

A právě takový pohled měli důstojníci a vojáci Armády z pevnosti, z festu, v Radíkově, o kterém si dnes trochu povíme a podíváme se na zajímavé fotky, mapy a animace.

Маленьким мальчиком я сюда очень рад был ездить в поездки с родителями, потому что на Святом Копечку (Холмику) находится красивый костёл (об этом я напишу позже) и, особенно ЗООПАРК – животные и много сенсаций для детей. В последний раз я здесь был прошлым летом 2014 на велосипеде... уфф, это было в гору (Принце, вы рассказываете нам, что идут годы?) . Недалеко  от ЗООПАРКА, через лес, прямо у передающей стойки, в  селе Радиков, находится туристский ресторан с возможностью проживания и от двери гостиницы, к дверям форта - это около 300 шагов пешком.

И именно, такая обзорность была у офицеров и солдат из феста в Радикове, о котором мы сегодня немного побеседуем и посмотрим на интересные фотографии, карты и анимации.Mapy rozmístění fortů
Карты размещения фортов


Na mapě vidíme Olomouc a rozmístění fortů v jejím okolí – tzv. Fortový věnec , unikum, které v sobě skrývá obrovský potencionál pro pečlivé prozkoumání.  Počet fortů je značen římskými číslicemi, jejichž číslování je dochováno doposud, ikdyž se mnohé již nedochovaly, spíše jejich materiál posloužil na stavbu jiných objektů a na jejich základech a místech  stojí stavby jiné.

На карте видим Оломоуц и размещение фортов в ее окрестности – так называемый Фортовый венок, уникум, который скрывает в себе огромный потенциал для аккуратного изучения. Количество фортов обозначено римскими цифрами,  которых нумерация сохранена до сих пор. Жаль, многие уже не сохранились, а их материал служил для строительства других объектов и на их основе и местах стоят другие здания.


Kráska Olomouc byla nazývána „Strážným Andělem“ Vídně, protože v roce 1848 v ní našel útočiště vídeňský  panovnický dvůr a za vlády Marie Terezie zachránila monarchii před pruskou nadvládou.
Neodpustím si poznámku: Co se tehdy dělo? Proč se válčilo? Proti komu? Za co, jaké byly ideály, že země vsakovala hektolitry krve mladých chlapců a starších zkušených chlapů, kteří si s sebou na onen svět vzali všechny vědomosti o řemeslech a technologiích, dávné znalosti předávané ústně z otce na syna a vědění o skutečné historii? „Kdo je mrtvý, nemluví“ – praví staré pořekadlo – první Cui bono?  Srovnejte, jakým směrem se od tohoto letopočtu otočila architektura a technologie v průmyslu. Ano, změna veliká – druhé Cui bono? Kapitálu? Pro hodně zvídavé doporučuji stránky mé přítelkyně z města Xikrik na řece Novogor, Sandry Římské. http://armycarus.do.am/ a dozvíte se, proč se vše točí kolem těchto letopočtů, jaké že to byly ideály nejen u nás, ale po celém světě.

Красавица Оломоуц называлась "Ангел-Хранитель" Вены, потому что в 1848 году в ней нашел убежище венский правящий двор, и во время правления Марии Терезии спасла монархию от прусской гегемонии. Возьму себе на заметку: Что тогда происходило? Почему шла война? Против кого? За что, какие были идеалы, что почва выпивала гектолитры крови молодых  и старших опытных парней, которые с собой на тот свет взяли все знания о ремеслах и технологиях, древние знания которые передаются из уст в уста, от отца к сыну и знание о реальной истории? „Кто умер, не говорят“ – гласит старая поговорка – первый: Cui bono?  Сравните, в каком направлении от этой эры повернулась архитектура и технологии в промышленности. Да, изменение великое – второе: Cui bono? Капитала? Для  любознательных рекомендую сайт моей подруги из города Ксикрик на реке Новогор, Сандры Римской. http://armycarus.do.am и вы узнаете, почему всё вращается вокруг этих летоисчислений: какие это были идеалы, не только у нас, но и во всем мире.Tedy, jdeme na:                                                    Fort Radíkov
Значит, идем на:                                                  Форт РадиковLetecký snímek rok 1924Dobové snímky


Hospoda ve fortu rok 1910V polovině 19. století byl kolem Olomouce vybudován mohutný systém fortového opevnění, tzv. „Fortový věnec“, který měl být následně doplněn vzdálenějším uskupením fortů, nazývaným „fest“ v celkovém počtu tří.
Fest Sv. Kopeček měl mít čtyři forty (Toveř č. 1, Radíkov č. 2, Lošov č. 3, Droždín č. 4) a dvě dělostřelecké baterie. V permanentní podobě byl realizován pouze objekt Radíkov č. 2. Výstavba započala v roce 1871 jako součást „ Císařsko královské Olomoucké pevnosti“ (Kaiser Königliche Olomüzer Festung - K.K.O.F.) podle projektu kapitána Karla rytíře von Peche. Po třech letech byl sice fort bojeschopný, ale dostavoval se až do roku 1882. Konstrukčně se jedná o jednovalový dělostřelecký fort. Je to architektonicky a historicky unikátní pevnostní objekt, který se dochoval v jediném exempláři na území ČR. K festu patřila i vojenská nemocnice vybudovaná v Radíkově. Dále k festu patřily dvě vojenské studny vybudované v letech 1875 v Samotíškách, které jsou dodnes funkční. V poli mezi Samotíškami a Chválkovicemi byla pro fest postavena mírová prachárna se strážním domkem u silnice.

В середине 19. века была вокруг города Оломоуц построена огромная система крепостного укрепления, так называемые "Фортовый венок", который  следом должен был быть  дополнен более удалённой группировкой фортов, называются "Фест",  в общем количестве трех. Фест Св. Копечек должен иметь четыре форта (Товерж 1, Радиков 2, Лошов  3, Дрождин 4) и две артиллерийские батареи. В постоянном виде был реализован только объект Радиков 2. Строительство началось в 1871 году, как часть "Имперско-королевской  крепости Оломоуц" (Kaiser Königliche Olomüzer Festung - K.K.О.F.) по проекту капитана, рыцаря Карла фон Пехе. После трех лет был именно форт боеспособный, но достраивался до г.1882. По конструкции это одноваловый артиллерийский форт. Это архитектурно и исторически уникальный крепостной объект, который сохранился в одной копии только на территории Чешской республики. К фесту принадлежала и военная больница, построенная в селе Радиков. Далее к фесту принадлежали два военных колодца, построенных в годы 1875  в селе Самотишки, которые до сих пор функционируют. В поле,  между селом Самотишки и селом Хвалковице был для феста построен пороховой склад с гауптвахтным домиком у дороги.

Z historie…
Úkolem objektů z předsunuté skupiny Svatý Kopeček bylo prohlubovat obranu směrem na severovýchod od Olomouce. Projekt této skupiny, kterou měly tvořit čtyři forty a dvě dělostřelecké baterie, byl rozvíjen od roku 1866. V roce 1871 bylo rozhodnuto, že jako první z celé skupiny bude budován fort nedaleko obce Radíkov označený číslem II. Ještě téhož roku proběhly všechny nezbytné přípravné práce.
V roce 1872 pak byla zahájena těžba zeminy a její přesuny, odstřelování skalního podloží a první zdící práce. Stavbu radíkovské pevnůstky, na které během prvního roku pracovalo až 800 dělníků, řídil olomoucký ženijní ředitel Heinrich Weiss von Schleussenburg. V rámci své inspekční cesty si v roce 1872 prohlédl výstavbu fortu v Radíkově i rakouský císař František Josef I. V roce 1873 se tempo prací vlivem nepříznivého počasí a vzrůstajících nákladů zpomalilo. K dokončení fortu II v Radíkově došlo až v červnu 1874. Celkové náklady na jeho výstavbu, včetně nákladů na komunikaci Chválkovice – Svatý Kopeček – fort II, činily 634 200 zlatých. Ještě v roce 1874 byl původní projekt pevnůstky doplněn o šíjovou budovu určenou především pro ubytování důstojníků. Tato budova byla stavěna během podzimu 1874. Na jaře 1875 byly definitivně ukončeny všechny práce na fortu II. Ihned poté byl objekt osazen 43 děly a obsazen 469 vojáky. Maximální ubytovací kapacita fortu byla 660 mužů.

Из истории...

Задача объектов из передовой группы Святой Копечек была углублять оборону в направлении на северо-восток от города Оломоуц. Проект этой группы, которую должны были составлять четыре форты и две артиллерийские батареи, были разработаны от 1866 года. В 1871 году было вынесено решение, что первыми из всей группы будет построен форт, недалеко от села Радиков, маркированный номером II. Еще в том же году были проведены все необходимые подготовительные работы.

В 1872 году, тогда было началто добывание грунта и его перемещение, взрывы скальной основы и первые кирпичные работы. На строительство форта Радиков, на котором в течение первого года работало до 800 рабочих, поехал оломоуцкий инженерный директор Генрих Вайсс фон Схлеусенбург. В ходе своей инспекционной поездки в 1872 году провел проверку строительства форта Радиков даже австрийский Император Франц Иосиф I. В 1873 году темпы работ под воздействием неблагоприятных погодных условий и нарастающих финансовых  затрат, замедлились. Завершение форта II Радиков дошло только в июне 1874 года. Общие затраты на его строительство, в том числе затраты на дорогу в сторону Хвалковице – Святой Копечек – форт II, составил 634 200 золотых. Еще в 1874 году был исходный проект форта дополнен затылочным зданием, определенным для проживания офицеров. Это здание было построено в течение осени 1874 года. Весной 1875 года были окончательно прекращены все работы на форте II. Сразу же после этого был объект оснащен 43 артиллерийским орудем и помещено 469 солдат. Максимальная вместимость форта была 660 мужчин.

P

Martin Prince 5.2015


zdroje:   источники:


http://foto.turistika.cz/foto/14738/59362/full_7e4549_Fort-Radikov-04-plana-a-mapa.jpg
http://tourism.olomouc.eu/sights/olomouc-fortress/detail=496/cs
http://www.strednimorava-tourism.cz/cil/fort-c-2-radikov
http://cisarska-pevnost.cz/cesta-po-pevnustkach/radikovsky-fort-2/

Tags: Мартин
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 15 comments