sandra_rimskaya (sandra_rimskaya) wrote,
sandra_rimskaya
sandra_rimskaya

Categories:

813 – 840 n. l. Lyon Francie neznámé létající bytosti a vzdušné lodě - незнакомое летающие существа

Оригинал взят у martin_prince в 813 – 840 n. l. Lyon Francie neznámé létající bytosti a vzdušné lodě - незнакомое летающие существа813 – 840 н.е. „Лион - Франция незнакомое летающие существа и воздушное корабле“

Не может быть меньше всех сомнением о том, что Наивысши представители церкве знали многое, о чем и сегодня упрямо молчится. Это были в особенности летописцы монастырей, аббати и епископи, которые собирали такых информации. Уже при Карлу Большом были рассматрываны явления, которых не было обычных дел, и на редкость были зарисаны с необычной откровенностью. Не были то есть предназначены простым людям.

В нескольких изданиах независимо от себе ведётся разговор о случаи, которая случилась кокда-то в Лиону, именно при царствованью Карла Большого. В них разговаривается о неизвестных летающих корпусох, летающих существах и летающих корабльах. Один из этих воздушный корабльов одного дня приземлилься в полях вблизу города. И те, которые из него вышли - трое мужчины и одна женщина - были считани за Демонов. Городские жители, которые всё издали смотрели, вокруг к пришельцам сбежались и ети пришелци держели себе очень необычно и странно.

Охваченные ужасом городские житъли думали, что они Чернокнижники или шпионы дворянина Гримаулда (Grimauld), и которые должны на его приказ погубить их жатву.

На приказ Лыонского архиепископа Агобарда (Agobard) были арестованны, потому что он был уверен о том, что является очень невероятно то, что пришедшие мужчины и женщина говорили. Рассказывали о чудо, которое им показалы чудные летающие существа из летающого корабла. Говорили, что они также из города Лион, куда вернулись по краткых гостях из незнакомного простора, который они называли земля Магониа (Magonia).

Никто из лыонских их не познавал, они на пришелцев смотрели и никдо никокда их не видел в городе. Несчастники с защищались, что пока были в воздушном корабли, на Земле убежало долгое время.

Архиепископ Агобард приказал их к допросом и поступал с ними так, как с повышается с Чернокнижники. Измученны пришелци потом были в присутствии архиепископа жителми Лиона побитьи камнями. Потом были метнути в реку
.
Как много ето правда?? Ответ дает сам лыонский Архиепископ Агобард (г.770 – 840 н.е., и от г. 813 н.е. был лыонским епископом). Он пишет своём труде Де Грандине ет Тонитруа (De Grandine et Tonitrua) (lat.) (Вода и молния (огонь)).

Les visiteurs du ciel …de l’époque de St-Agobard de Lyon.

813 – 840 n. l. Lyon Francie neznámé létající bytosti a vzdušné lodě."
Nemůže být nejmenších pochyb o tom, že nejvyšší představitelé církve věděli mnohé, o čem se i dnes zarytě mlčí. Byli to zejména kronikáři klášterů, opaté a biskupové, kteří shromažďovali takové informace. Již za Karla Velikého byly pozorovány jevy, vymykající se běžným zvyklostem, a kupodivu byly zapsány s neobyčejnou otevřeností. Nebyly totiž určeny prostému lidu.
V několika spisech se nezávisle na sobě vypráví o události, která se přihodila kdysi v Lyonu, právě za panování Karla Velikého. Překvapivě se v nich hovoří o neznámých létajících bytostech i létajících lodích. Jedna z těchto vzdušných lodí jednoho dne přistála v polích poblíž města. A ti, co z ní vystoupili - tři muži a jedna žena - byli považováni za démony.
Obyvatelé města, kteří vše zpovzdáli pozorovali, se seběhli kolem příchozích. Ti se chovali velmi neobvykle a podivně. Zděšení obyvatelé je považovali za čaroděje a nepřátelské posly šlechtice Grimaulda, kteří mají na jeho příkaz zničit jejich úrodu.
Na příkaz lyonského arcibiskupa Agobarda byli zatčeni, neboť byl přesvědčen o tom, že je velmi nepravděpodobné to, co příchozí mužové a žena tvrdili. Vyprávěli o zázracích, které jim ukázaly podivné létající bytosti z létající lodi. Tvrdili, že pocházejí též z města Lyonu, kam se vracejí po krátké návštěvě z neznámého prostoru, který nazývali zemí Magonia.
Nikdo z lyonských je však nepoznával a nešťastníci se obhajovali, že zatím co pobývali ve vzdušné lodi, na Zemi uplynul dlouhý čas.
Arcibiskup Agobard dal příkaz k jejich výslechu a jednal s nimi tak, jak se postupuje s čaroději. Zmučení pak byli za přítomnosti arcibiskupa obyvateli Lyonu ukamenováni. Pak přibiti na dřevo a hozeni do řeky.
Jak dalece je tento příběh pravdivý? Odpověď dává sám lyonský arcibiskup Agobard (770 – 840 od roku 813 lyonský biskup) ve svém spisu De Grandine et Tonitrua Voda a blesk (oheň).

Klíčové slovo: Les visiteurs du ciel …de l’époque de St-Agobard de Lyon.Tags: Мартин
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 26 comments