sandra_rimskaya (sandra_rimskaya) wrote,
sandra_rimskaya
sandra_rimskaya

Categories:

Apokalypsa - Zjevení sv. Jana _ Апокалипсис - Откровение Иоанна Богослова

Оригинал взят у martin_prince в Apokalypsa - Zjevení sv. Jana _ Апокалипсис - Откровение Иоанна БогословаTuto knihu Bible Svaté, jak je v současnosti nazývána, považuji za fragment, střípek z doby minulé, který se nám dochoval díky církvím, které si možná ani neuvědomily, jaké písemné svědectví i v současné době šíří s každým výtiskem knihy Bible. Závoje religiozity, kterých je v knize opravdu mnoho, ochraňovaly po celá desetiletí  události, které se staly v dávných dobách. Snad ani nejsou události tak vzdálenými, protože při čtení textu Apokalypsy , nebo-li Zjevení Svatého Jana, se nedozvíme datum, ani letopočet, ale dozvídáme se děje, místa a  před očima nám běží obrazy hrůz a utrpení, které přinesla síla neznámých bytostí z kosmu.?


Эту книгу Священной Библии, как её в настоящее время называют, нахожу за фрагмент, черепок из времени минувшего, какой нам сохранился благодаря церквям, которые себе возможно не довели до сведения, какое письменное свидетельство также и в  настоящем времени распространяют с каждым изданием книги Библия. Завесы религиозности, религии и веры, которых в книге действительно много, охраняли на протяжении десятилетий  факты, которые произошли в давние времена. Возможно даже не находятся события такими далекими, потому что при  чтении текста Апокалипсиса, или Откровения Иоанна Богослова, мы не читаем дату, даже летоисчисление, хотя читаем что происходит, место и  перед глазами предстают картины ужаса и страдания, которое принесла сила неизвестных существ из космоса.


Zkuste se začíst do řádků knihy a tentokrát se nedívejme na text pohledem pokorného křesťana, ale pohledem současného člověka, který je technikou, technologiemi, moderními jadernými zbraněmi  a katastrofickými filmy přímo obklopen.  Pusťte si před svýma očima film, který dokáže natočit jen Holywood.

V první kapitole se Janu, který je přenesen na jiné místo, než je Země (protože Země je zcela zničena  a zřejmě na ní nejsou podmínky slučitelné se životem)  zjevuje Anděl a vybízí jej, aby zapsal to, co vidí.  Představuji ti celou scénu tak,  že člověk jménem Jan byl Andělem v nějakém létajícím zařízení přenesen ze Země na jinou planetu, na které byl v bezpečí. Byl Andělem vybídnul, aby si zapsal vše, co viděl. Posazen do křesla,  v promítací místnosti mu byl puštěn videozáznam , kde mohl vidět veškerou zkázu Země. Viděl scény surového úderu z kosmu, pro který byly použity všechny ničivé prostředky, včetně chemických a biologických zbraní. Totální genocida lidstva a všeho, co člověk vytvořil, což můžeme na mnoha místech naší planety vidět.
Texty Bible jsem čerpal z: http://onlineb21.bible21.cz/bible.php?kniha=zjeveni pro ruskou verzi  zde: http://www.bibleonline.ru/bible/rus/66/01/

1 Zjevení Ježíše Krista, které mu svěřil Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. Ukázal je skrze svého anděla, kterého poslal ke svému služebníku Janovi 2a ten vydává svědectví o všem, co viděl – je to Boží slovo a svědectví Ježíše Krista. 3Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova tohoto proroctví a drží se toho, co je v něm napsáno. Ten čas je blízko.
4Jan sedmi církvím v Asii:……..

9Já Jan, váš bratr a společník v Ježíšově soužení, království a vytrvalosti, jsem se kvůli Božímu slovu a kvůli svědectví o Ježíši ocitl na ostrově zvaném Patmos. 10V den Páně jsem byl ve vytržení Ducha a uslyšel jsem za sebou mocný hlas, jako zvuk polnice, 11jak říká: Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efesu, do Smyrny, do Pergamonu, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje.“

12Obrátil jsem se tedy, abych viděl ten hlas, který se mnou mluvil. Když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů 13a uprostřed těch svícnů jakoby Syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného na prsou zlatým pásem. 14Vlasy na hlavě měl bílé jako bílá vlna, bílé jako sníh. Oči měl jako plamen ohně, 15nohy jako bronz rozžhavený v peci a hlas jako zvuk mohutných vod. 16V pravé ruce měl sedm hvězd a z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč. Jeho tvář zářila jako slunce v poledne.
17Když jsem ho spatřil, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. Tu na mě položil svou pravici a řekl: „Neboj se.

Chrám Bohyně Artemis v Efesu, Turecko - zub času, nebo bomba?Эту книгу Священной Библии, как её в настоящее время называют, нахожу за фрагмент, черепок из времени минувшего, какой нам сохранился благодаря церквям, которые себе возможно не довели до сведения, какое письменное свидетельство также и в  настоящем времени распространяют с каждым изданием книги Библия. Завесы религиозности, религии и веры, которых в книге действительно много, охраняли на протяжении десятилетий  факты, которые произошли в давние времена. Возможно даже не находятся события такими далекими, потому что при  чтении текста Апокалипсиса, или Откровения Иоанна Богослова, мы не читаем дату, даже летоисчисление, хотя читаем что происходит, место и  перед глазами предстают картины ужаса и страдания, которое принесла сила неизвестных существ из космоса.

Попробуйте полистать страницы книги и на этот раз не смотрите на текст взглядом покорного христианина, зато взглядом современного человека, который окружен техникой, технологиями, модерными ядерными вооружениями  и катастрофическими фильмами.  Включите себе, перед своими глазами фильм, который может снять только Голивуд.

В первой главе, Иоанну, который перенесен на другое место, не на Землю (потому что Земля совсем уничтожена  и очевидно на ней условия не совместимые с жизнью)  является Ангел и предлагает ему, чтобы он записал то, что видит.   Представляю себе всю сцену так,  что человек по имени Иоанн был перенесен Ангелом в летательном аппарате с Земли на другую планету,  в безопасность. Был Ангелом приглашен, чтобы себе записал всё, что видел. Усажен в кресло,  в кинопроекционной комнате ему была включена видеозапись, где он мог видеть всю гибель Земли. Видел сцены сурового  удара из Космоса, для которого были использованы все уничтожающие средства, в том числе химическое и биологическое оружие. Тотальный геноцид человечества и всего, что человек сотворил, чего можем во многих местах нашей планеты видеть.

Тексты Библии я черпал из: http://onlineb21.bible21.cz/bible.php?kniha=zjeveni
Для русского варианта  здесь: http://www.bibleonline.ru/bible/rus/66/01/

Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел. Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко. Иоанн семи церквам, находящимся в Асии…….
Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа.
Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний;
то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию.
Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь золотых светильников
и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом:
глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный;
и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих.
Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей.
И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня десницу Свою и сказал мне: не бойся!


Прошу читателей о беседу на  эту тему, пишите пожалуйста, ваше мнения меня интересуют.
Tags: Мартин
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 4 comments