sandra_rimskaya (sandra_rimskaya) wrote,
sandra_rimskaya
sandra_rimskaya

Category:

Zkáza slovanů ze světové války - Уничтожение славян во время мировой войны. 1924

Оригинал взят у martin_prince в Zkáza slovanů ze světové války - Уничтожение славян в время мировой войны. 1924
Zkáza slovanů ze světové války.

růža | 27.05.2015

Souhrn 89 článků katolického kněze Rudolfa Vrby, 132 stránek vydáno nákladem autora v r. 1924, první necenzurované vydání.
http://www.narodnisjednoceni.cz/knihovna/Zkaza_Slovanu_Rudolf_Vrba.pdf
Pár výňatků:
- str. 22: Velkostatky v Rusku byly zničeny, šlechta a statkáři povražděni. V tomto vraždění statkářů brali činnou účast s rudými gardisty všichni mužíci. Ještě hůře jak s velkostatky je s ruským obchodnictvem, továrnictvem a obyvatelstvem větších měst. Všechno obyvatelstvo průmyslových měst a větších sídel ruských je z veliké části vyvražděno. Jsou tu z něho jen nepatrné zbytky. Kdo si zachránil život učinil tak, že se mu podařilo vykoupiti se u bolševického velitele.

Уничтожение славян в время мировой войны.

růža | 27.05.2015

Резюме 89 статей католического священника Рудольфа Врбы (Rudolf Vrba), 132 страниц,  тираж автора г. 1924, первое не-цензурованое издание.
http://www.narodnisjednoceni.cz/knihovna/Zkaza_Slovanu_Rudolf_Vrba.pdf
Несколько отрывок:
- стр. 22: Хозяйства (имение, усадбы) в России были уничтожены, дворянство и помещики были убити. В этом убийстве помещиков взяли активное участие с красными гвардистами все мужики ( сволоч). Еще хуже как с хозяствами, есть с российскими торговцами, фабрикантами и населением больших городов. Все население промышленных городов и больших населенных пунктов России, в большей части истреблено, уничтожено. Там осталичсь лишь незначительные остатки населения. Кто спас свою жизнь, сделал так что ему удалось свою жизнь у командира большевиков.

– str. 55: Když sdružené velmoci vzaly Německu osady, vzalo si Německo za náhradu celé Rusko. Na místo 3 miliony čtver. kilometrů osad má Německo nyní 22 milionů čtver. km. celého impéria ruského. To přece stojí za to. Smlouva německo-bolševická neznamená nic jiného, než úplné ovládání celého Ruska vládou v Berlíně. Jsou to dva spojenci. Lenin a Trocký byli do své vlády Berlínem dosazeni a bez Berlína by v Kremlu nebyli ani den. Rudé armády jsou komandovány a vedeny důstojníky a instruktory z Německa. Němci však se na to ovládání Ruska náležitě připravují. Překlady ruských spisovatelů do němčiny se dnes v celém Německu hromadně pořizují. Němci chtí vniknouti do ruské duše a seznati celé její nitro.
– стр. 55: Когда сопряженные державы отобрали Германии селения (колонии), Германия взяла себе взамен всю Россию. На место 3 миллионов квадр. километров поселении, у Германии сейчас 22 миллионов квадр. км. всей Империи Российской. И это всё стоит потерянных колоний Германии. Договор германо-большевистской, не означает ничего другого, кроме полного контроля всей России правительством в Берлине. Это два союзники. Ленин и Троцкий были в свое правительство Берлином поставлены и без Берлина бы в Кремле не были ни дня. Красные армии являются командированы и веденны офицерами и инструкторами из Германии (Немецка). Немцы, однако, на этот контроль России готовятся надлежащим образом . Переводы русских писателей на немецкий язык сегодня по всей Германии массово справуют. Немцы хотят вникнуть в русскую душу и узнать целые ее сердце.

- str.57: Bronsteinova armáda čítá nyní 2 a půl milionu mužů. V případě války bude tu 5 milionů ozbrojených mužů a 2 miliony ozbrojených žen.
- стр.57: Армия Бронштейна насчитывает теперь 2 и половину миллиона мужчин. В случае войны там будет 5 миллионов вооруженных мужчин и 2 миллионы вооруженных женщин.

– str.77: celé Rusko dáno na pospas židovským vrahům, v Kremlu dlí místo cara Žid Chaim Bronstein. Tento krvelačný násilník dal již přes 3 miliony poctivých Rusů inteligentů, šlechticů, obchodníků povražditi. Na toto strašné krvelačné divadlo, jakého svět dosud neviděl, dívají se státníci Anglie a Francie nečinně. Je to zločin, který na Rusku páchají státníci dohody, jest nejšerednějším nevděkem, jakého dějiny neznají. Židovská hrůzovláda v Moskvě jest podporována z Paříže i Londýna a hlavně z Nového Yorku. Tajná židovská světovláda s vrchním rabínem v Londýně v čele vládne nyní nad celým světem.
– стр.77: вся Россия  отдана на милость еврейским убийцом, в Кремле пребывает на место Цара еврей Хаим Бронштейн. Этот кровожадный насилник дал поубивать уже более 3 миллионов честных умных Россиян , дворян, купцов. На это страшноый кровожадный театр, какого мир еще не видел,  смотрят бездеятельно государственные деятели Англии и Франции (сложа руки). Это преступление, которое на Россию совершают государственные деятели соглашениями,и ето самая безобразная неблагодарность, которую история не знает. Еврейский террор  в Москве есть поддерживаемый из Парижа и Лондона и главным образом, из Нового-Йорка. Тайное еврейское мировое господство  с суперрабином в Лондоне, во главе, царит теперь над всем миром.

– str. 84: Německo mělo již před vypuknutím války v Rusku vše dobře připraveno a proto šlo do světové války s naprostou jistotou výhry, Hindenburg měl na carském dvoře dobrého spojence a na celé Rusi měl dobré spojence, organisované Židy, čítající 6 milionů, k tomu 2 miliony bohatých, na Rusku usedlých německých továrníků a statkářů.
– стр. 84: В Германии было уже до начала войны в России всё хорошо приготовлено, и потому шло в мировую войну с полной уверенностью выигрыш. У Хинденбурга было на царском дворе хорошего союзника и на всей Руси имел хорошие союзников - организованных  евреев, насчитывающих 6 миллионов, дальше на 2 миллиона богатых и в России поселившихся немецких фабрикантов и баринов.

- str. 86: Jisto jest, že Rusko ztratilo válkou a bolševickou revolucí nejméně 30 milionů lidí. Jakmile tedy bude vláda nad Ruskem uplatněna a nastanou klidné poměry, jest zřejmo, že Rusko bude potřebovat lidí, pracovních sil. Rusko je onou zaslíbenou zemí, kam snadno může 20 milionů Němců přesídlit a obsadit hlavně černou zem jižního Ruska. Vlastníci této země jsou z veliké části povražděni a na jejich místo mohou se zcela bez závady usaditi Němci. Tím by Rusko oživlo, zaplatilo by dluhy Francii, zbudovalo by si ohromnou industrii a stalo by se zásobárnou celého světa. Německá píle by zúrodnila Rusko, že by se stalo nejbohatším státem světa.
- стр. 86: Убеждено того, что Россия войной много потеряла и также большевистской революции, по крайней мере 30 миллионов человек. После того, как правительство будет над Россией применено и происходят мирные отношения, есть очевидно, что Россия будет нуждаться людей, рабочей силы. Россия является той землей обетованной, куда легко может 20 миллионов Немцев переехать и заселить, в основном черную земллю южной России. Владельцы этой земли из великой части убити и на их место могут полностью без глюков поселить Немцы. Тем падом бы Россия оживла, оплатила бы долги Франции, построила бы огромную индустрию и так бы была складом запасов всего мира. Немецкое усердие бы оплодотворило Россию, и она бы была самым богатым государством в мире.

Написано на старочешском языке. Прошу добровольцев отредактировать текст.  Спасибо. :))

Vypátral a sestavil: Růža
Překlad: Prince


Tags: Немецкая оккупация России 1858-1917 гг.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 14 comments